Historie školy

Nejstarší kronika školy Kronika školy v Libotenicích je vedena od roku 1883, kdy nastoupil do úřadu řídícího učitele Josef Urban. Píše: „Počal jsem tedy pátrati po pramenech dějin školních. Leč starších písemných památek nalezl jsem málo, proto musel jsem se spokojiti vypravováním některých starších občanů, ač tu sdělení v příčině bývalých pomocníků v mnohém se rozcházelo.“
Berme proto následující údaje pouze orientačně podle toho, jak je zaznamenal výše jmenovaný pan řídící učitel. Ve farní kronice se dovídáme, že roku 1762 byla zřízena nová škola (pravděpodobně na místě pozdější školy v č. d. 25). Ta stála téměř do roku 1820, ale časem tak sešla, že po jistý čas muselo být vyučováno také v domě č. 13. Roku 1820 byla tedy vystavěna na místě zchátralé školy nová budova, tedy s číslem 25. Mimochodem, tento dům dodnes stojí, ale slouží jako soukromý obytný dům.
Jelikož škola časem přestávala kapacitně vyhovovat, byla roku 1882 postavena naproti škola zcela nová, patrová, která dodnes tvoří základní část celého objektu.
Teprve v roce 1932 byla ještě stavitelem Janem Menhardem dobudována zadní přístavba, namísto původního záměru zvýšit školu o druhé patro.
Stará škola byla původně pouze jednotřídní. Od roku 1873 bylo povoleno c. k. rakouskou radou rozšíření o druhou třídu. Dne 1. 9. 1883 se začalo vyučovat ve třech třídách v nové budově a od roku 1893 byla zavedena i třída čtvrtá.

V roce 1981 poklesl počet žáků pod 15, proto byla v tomto roce škola uzavřena. Znovuotevření proběhlo roku 1991. V roce 1995 byl po školské reformě otevřen i 5. ročník.

Vzhledem k velkému počtu narozených dětí v obci vznikla v roce 2012 také mateřská škola s kapacitou 10 dětí.

Organizace školy

2019/2020
Škola je malotřídní – děti se vyučují ve třídách s dvěma ročníky. Má 5 ročníků prvního stupně. Letos se vyučuje ve třech třídách:
• třída I. (1. + 2. roč.), třídní. uč. Mgr. Lenka Kalíková
• třída II. (4. + 5. roč.), třídní uč. Mgr. Jiří Panschab
• třída III. (3. roč.), třídní uč. Mgr. Aneta Bastlová
V budově je též tělocvična se sportovním vybavením, počítačová učebna, školní družina, školní jídelna. Dále ke škole patří zahrada, která se využívá pro sportovní a rekreační činnost dětí. Součástí školy je i mateřská škola.ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ 2020/2021

POZOR!!! DALŠÍ ZMĚNA PRŮBĚHU ZÁPISU!!!
Pozor! Žádosti a další doklady neposílejte obyčejným mailem!!! (Viz Podmínky přijetí a Podmínky odkladu!)

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2020–21

Kritéria přijetí dítěte do ZŠ

Podmínky přijetí do ZŠ

Podmínky odkladu školní docházky

Přidělení registračního čísla

Směrnice o počtu 1. tříd

KE STAŽENÍ:
Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Žádost o odklad školní docházky

Zápisový list


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k ZV